Desatero pro diváka

Desatero pro diváka

  1. Závodu přihlížíte na vlastní nebezpečí !!
  2. Zdržujte se pouze v prostorách vyhrazených pro diváky a nevstupujte do zakázaných pásem !!
  3. Parkujte svá vozidla a motocykly na místech k tomu určených !!
  4. Za své děti nesete plnou odpovědnost – mějte je pod dozorem !!
  5. V zájmu své bezpečnosti respektujte pořadatele a dbejte všech jejich pokynů, respektujte příslušníky policie a bezpečnostních služeb !!
  6. Myslete na postižené diváky a nebraňte jim ve výhledu na trať !!
  7. Vstupenky a visačky noste viditelně a na požádání pořadatelů je předložte ke kontrole !!
  8. Neničte zařízení závodiště, ploty, prostory pro parkování !!
  9. Udržujte pořádek, odpadky dávejte do nádob a míst k tomu určených !!
  10. Depo je volně přístupné – při jeho návštěvě buďte ohleduplní k jezdcům i k sobě navzájem !!