Náštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno

Obecná ustanovení

 1. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, vstupujících do Sportovního areálu AMK Zbrojovky Brno v průběhu konání sportovních, kulturních a jiných akcí.
 2. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku.
 3. K dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu je oprávněná bezpečnostní služba, případně, v rámci své zákonné pravomoci, též Policie ČR a Městská policie Kuřim
 4. Do sportovního areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí
 5. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení  sportovního areálu.
 6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel akce neodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.
 7. Provozovatel  sportovního areálu a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.
 8. Každý návštěvník je povinen se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru, který je pro něho určen – pokud tak neučiní, může to být důvod k vyvedení z areálu.
 9. Každý, kdo zpozoruje v prostorách areálu závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit Provozovateli areálu
 10. V případě zranění jakékoliv osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele areálu nebo Pořadatele akce.
 11. Tento Návštěvní řád se vztahuje i na takové diváky či návštěvníky sportovního areálu, kteří vstupují do areálu na základě jiného dokladu, než je vstupenka.

Vstupní kontrola

 1. Pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i Policie, jsou oprávněni prohlédnout osoby v podezření z předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek a zakázat vstup do sportovního areálu.

Vstupenky na akce

 1. Zakoupení vstupenky její držitel vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami prodejce vstupenek
 2. Předložením vstupenky u vstupu a vstupem do sportovního areálu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s tímto Návštěvním řádem a je si vědom toho, že musí respektovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby a rovněž tak i příkazové a informační tabule.
 3. Vstupenka platí jen pro uvedený den-je jednorázová, pokud organizátor neurčí jinak.
 4. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje
 5. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel.
 6. Návštěvník je povinen kdykoliv v průběhu akce předložit pořadatelské a bezpečnostní službě platnou vstupenku-pokud o to bude požádán. Pokud ji nevlastní, je povinen si zakoupit novou, nebo opustit sportovní areál.
 7. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno.

Důležité informace

 1. Pořadatel akce zajišťuje pro účastníky a návštěvníky první pomoc- zdravotníci jsou viditelně označeni a mají svá označená stanoviště
 2. V případě potřeby ošetření jsou návštěvníci oprávněni kontaktovat zdravotníky přímo, nebo požádat o pomoc nejbližšího pracovníka pořadatelské a bezpečnostní služby.

Důležitá telefonní čísla

Informační linka1188
Tísňové volání112
Policie ČR158
Záchranná zdravotní služba155
Hasiči150

Tento návštěvní řád je účinný a platný od 4.1.2016   Malý Roman – předseda klubu